PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

Patientsäkerhetsberättelse 2020 på Ardengård Psykologkonsult AB

Ardengård Psykologkonsult AB är en mottagning som huvudsakligen arbetar med psykoterapi i nuläget men kommer framöver även erbjuda andra tjänster såsom utbildning, chefsstöd och föreläsningar inom specifika områden. Verksamhetschefen och ägaren Thomas Ardengård är legitimerad psykolog och leg psykoterapeut i KBT för vuxna. Han har en lång erfarenhet av psykoterapeutisk behandling och har arbetat inom rättspsykiatri, psykosvård, LVM-vård och på en allmänpsykiatrisk mottagning. Mottagningen, som ligger centralt, bedrivs i en så kallad kontorsgemenskap, med eget mottagningsrum. Journalföringen görs digitalt med hjälp av programmet Terapijournal, och är lösenordskyddat.

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet handlar om göra vården säkrare och skydda patienterna mot skador när de får vård. En vårdskada är en kroppslig eller psykisk skada eller ett lidande som har uppstått i samband med att en patient har varit i kontakt med hälso- och sjukvården. Ardengård Psykologkonsult AB arbetar kontinuerligt med ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete i syfte att säkra och förbättra vården i enlighet med krav som finns i hälso- och sjukvårdslagen. Mottagningens kvalitetspolicy korrelerar med de värdegrunder som finns inom Region Skåne, d.v.s. att vården ska kännetecknas av trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Patienter ska alltid bli bemötta på ett värdigt och korrekt sätt. Alla ska få vård på lika villkor oavsett ålder, kön, social ställning och etnisk tillhörighet. Vården och omsorgen ska därutöver vara evidens- och kunskapsbaserad, rättssäker, tillgänglig och utföras med hänsyn till och respekt för människors integritet och specifika behov. Patientsäkerhetsarbetet har stöd i Socialstyrelsens bestämmelser inom hälso- och sjukvård men även av de riktlinjer och vägledningar som utformats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vision

Verksamhetens målsättning är nollvision avseende vårdskador vilket uppnås genom en kontinuerlig utvärdering av patientsäkerhet.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Verksamhetschef Thomas Ardengård är ansvarig för alla synpunkter, klagomål och feedback från patienter. Han ansvarar även för att granska och analysera eventuella organisatoriska brister och problem i den terapeutiska relationen och arbetet. Hänsyn tas även till etiska aspekter utifrån Akademikerförbundets publikationer för psykoterapeuter. Verksamhetsansvarig har även som uppgift att informera patienter om vårdskada har skett och tillser därutöver att göra en sammanställning av föregående års patientsäkerhetsarbete senast 1/3 varje år.

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året 

Genomgång sker månatligen av samtliga journaler där dokument som inte tillhör journalhandlingar tas bort. Det utförs även kvalitetskontroller av journalföringen där eventuella brister åtgärdas snarast. Vid den årliga uppföljningen av patientsäkerhetsarbetet genomförs vid behov förändringar i verksamheten. Patienterna genomför även digitala utvärderingar löpande, vid inskrivning, utskrivning och uppföljning. Utifrån det vårdavtal som finns följs de krav som ställs på verksamheten som leverantör av psykoterapi. Vid behov genomförs förändringar enligt gällande avtal.

Genomförda åtgärder för ökad patientsäkerhet 

Verksamhetschefen uppdaterar sig löpande i rådande lagstiftning, föreskrifter, regler och riktlinjer i alla frågor som rör patientsäkerhet. Vid patientkontakt informeras patienterna om sina rättigheter, deras skydd via patientförsäkring (Psykologföretagarna) samt information om patientnämnden som kan kontaktas vid upplevd vårdskada.

 Hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter

Verksamhetschefen har ansvaret för att skriftligen rapportera eventuella avvikelser, risker samt händelser som kunnat medföra vårdskada för patienten.

 Sammanställning och analys

Årligen (i samband med att ny patientsäkerhetsberättelse upprättas) görs en systemanalys av årets avvikelser/händelser/risker/synpunkter/klagomål. Dessa dokumenteras i patientsäkerhetsberättelsen under resultat.

 Samverkan med patienter och närstående

Verksamheten har vid behov en samverkan med patienter och deras anhöriga. Denna samverkan sker naturligtvis med patientens skriftliga samtycke och innebär också att både patienter och anhöriga har möjlighet att ge feedback på vården.

Resultat

Det har inte inkommit några klagomål, avvikelser, händelser eller synpunkter på verksamheten under verksamhetsåret 2020. Ardengård Psykologkonsult AB har sedan juni 2017 bedrivits på heltid och verksamheten beräknas under 2021 att växa ytterligare vilket även innebär att mer tid och arbete kommer att förläggas till kvalitetsarbete och utvärdering.

Malmö 2021-03-01

Thomas Ardengård

%d bloggare gillar detta: